PDA

View Full Version : problem with ext:panel, should resizefptquangngai
31 Jan 2015, 12:45 AM
Quan 8 nam o vi tri chuyen tiep giua khu do thi phat trien Q.1, Q.5, Q.6, Q.4 va khu do thi moi Nam Thanh pho Q.7 nen chiu tac dong cua su phat trien do thi hoa cao, co he thong giao thong kha phat trien ngay cang duoc cai thien voi mot so tuyen duong chinh noi tu trung tam thanh pho qua quan 8 den cac quan trung tam khac. Dac biet, ke tu ngay Dai lo Dong Tay, Dai lo Nguyen Van Linh, duong Pham The Hien, duong Ta Quang Buu,... Duoc xay dung va mo rong, quan 8 da hoi du cac nhan to can thiet de phat trien mot cach toan dien cac nganh thuong mai, dich vu.

Ngoai ra voi vi tri thuan loi, co nhieu du an cai thien moi truong nuoc va cong vien cay xanh dang trien khai,quan 8 la vung dat day tiem nang de thu hut von dau tu trong nuoc va nuoc ngoai cho phat trien: cong nghiep va xay dung do thi hien dai. Quan 8 con duoc biet den nhu mot trung tam dau moi tap trung hang hoa, nong san tu mien Dong, mien Tay voi cac kho tang, ben bai, cho dau moi lon...

Tu vi the trung chuyen trong yeu do, quan 8 da biet tan dung triet de tiem nang de phat huy uu the cua ngo cua thanh pho. Trong chien luoc phat trien chung cua Tp.HCM, viec chuyen dich va mo rong co cau kinh te sang cac do thi vung ven la cap thiet va phan nao cung da thuc day nhanh toc do phat trien cua Quan 8. Ngay nay, chi can vai buoc chan qua cau chu Y, nguoi dan quan 8 da co de den ngay duoc Quan 1, khu trung tam hanh chanh cua Tp.HCM. Cung voi su phat trien cua cac nganh nghe thuong mai, du lich duong song,…

thi dien mao do thi va chat luong song cua nguoi dan khu vuc quan 8 cung ngay mot duoc cai thien va nang tam. Tu cuoi nam 2014 cho den nay, do nong cua thi truong BDS ca nuoc dang dan hoi phuc thi tai quan 8 cung tro nen soi dong hon. Dien hinh, la cac du an cua Him Lam, Kien A, Nam Long, RESCO,..

I. Dich Vu Internet FPT Quan 8.

Voi nhu cau su dung dich vu vien thong dang ngay mot cao. Cong ty vien thong FPT Ho Chi Minh da trien khai ha tang lap mang fpt quan 8 (http://www.internetvietnam.net/2015/02/dang-ky-lap-dat-internet-fpt-tai-quan-8.html) cho khach hang moi doi tuong. Khuyen mai vo cung hap dan danh cho quy khach dang ky lap mang cap quang Fpt tai Quan 8, mien phi hoa mang cho khach hang tra truoc 6 thang hoac 12 thang, mien phi modem Wifi 4 cong hoac 2 cong cuc manh, gia cuoc lien tuc duoc giam trong 24 thang.

Dien hinh goi cuoc mang cap quang FPT pho thong duoc nhieu khach hang Fpt Quan 8 ua chuong va tin dung nhat hien nay la goi mang cap quang FPT Gpon F5. Goi cuoc nay gia goc la 320.000 dong nhung hien tai dang trong dot khuyen mai con 210.000 dong moi thang trong 24 thang. Phi hoa mang ban dau la 300.000 dong nhung neu dang ky lắp mạng fpt quận 7 (http://www.internetvietnam.net/2015/02/dang-ky-lap-dat-internet-fpt-tai-quan-7.html), internet fpt quận 8,...tra truoc 6 thang hoac 12 thang quy khach se duoc mien phi hoa mang, mien phi modem Wifi mang cap quang FPT va giam cuoc them 10.000 dong moi thang.

II. Lap Mang Internet FPT Quan 8.

Khach hang la doanh nghiep co the lap dat mang cap quang FPT goi cuoc internet F2, dong phi hoa mang la 400.000 dong, cuoc phi hang thang khong thay doi. Khach hang tra truoc 6 thang duoc tang mot thang cuoc thu 7, tra truoc 12 thang duoc tang them 2 thang cuoc 13 va 14. Thoi gian khuyen mai lap mang fpt quan 6 (http://www.internetvietnam.net/2015/02/dang-ky-lap-dat-internet-fpt-tai-quan-6.html), fpt quận 8,... FPT la 24 thang nhung khi het khuyen mai, khach hang co the gia han khuyen mai.

Se van giu nguyen gia cuoc khach hang dang su dung. Modem Wifi internet FPT khuyen mai la tai san cua Cong ty nen khi khi hu hong se duoc bao hang trong suot qua trinh su dung. Thoi gian cam ket su dung la 24 thang, ngung hoac huy truoc thoi gian cam ket se phai boi thuong hop dong la 1.000.000 dong. Goi cuoc internet cap quang quan 8 hien nay rat re chi tu 220.000 den 360.000d/thang.

Khach hang co the lua chon cac goi cuoc tot nhat cho gia dinh su dung voi quy mo may tinh tu 10 den 20 may tinh va cac thiet bi di dong khac. Dac biet khuyen mai nhan dip xuan ve lap mang fpt quan 9 (http://www.internetvietnam.net/2015/02/dang-ky-lap-dat-internet-fpt-tai-quan-9.html), Internet FPT Quan 8 cung cap them 1 so chuong trinh khuyen mai. De dang ky lap dat internet fpt quan 8 khach hang co the goi ve cho tong dai fpt quan 8 qua duong day nong 0971.620.836 de duoc tu van thong tin va lap dat mien phi.