PDA

View Full Version : Question about Rendering in firefoxfptquangngai
29 Jan 2015, 1:25 AM
tinh Soc Trang co truyen thong cach mang hao hung, sau 25 nam tai lap, Dang bo, chinh quyen va nhan dan Soc Trang da chu dong, sang tao, vuot qua thach thuc, khai thac tiem nang loi the de dat nhieu thanh tuu kha toan dien trong nhieu linh vuc. San xuat nong nghiep voi hai san pham chu luc la cay lua va con tom da co buoc tien vuot bac va dat nhieu thanh tuu quan trong, gop phan vao viec bao dam an ninh luong thuc va xuat khau cua ca nuoc. Doi song vat chat va tinh than cua cac tang lop nhan dan ngay cang duoc cai thien.

Nhung thanh tuu rat dang tu hao nay da tao tien de de cho Soc Trang tiep tuc doi moi, phat trien nhanh va ben vung trong thoi gian toi. Soc Trang dang ra soat, hoan thien cac quy hoach phat trien, trong do tap trung dau tu cac du an co so ha tang co trong tam, trong diem, tao dong luc lan toa, thuc day phat trien KT-XH cua tinh, thuc day lien ket chat che voi cac tinh Soc Trang, thanh pho, dac biet la trong vung Dong bang song Cuu Long de phoi hop xay dung cac de an lien ket phat trien, truoc mat can khan truong hoan thanh va trien khai thuc hien De an lien ket phat trien ben vung Tieu vung Ban dao Ca Mau voi cac tinh Bac Lieu, Ca Mau va Kien Giang.

Can day manh xa hoi hoa nguon luc Soc Trang, tiep tuc da dang hoa cac hinh thuc dau tu cho phat trien ket cau ha tang, nhat la cac du an co tinh lien vung. Xac dinh danh muc du an cap bach de tap trung phat trien nhu he thong giao thong, thuy loi, he thong cap, thoat nuoc, cac cong trinh ngan ngua, giam thieu nhung tac dong cua bien doi khi hau toan cau. Phat trien cong nghiep Soc Trang can tap trung vao nhung the manh cua tinh, khong de anh huong den moi truong va canh quan. Tap trung phat trien cong nghiep che bien de nang cao gia tri cua nong san va thuy san.

I. Dich Vu Internet FPT Soc Trang.

Voi nhung co gang cua chinh quyen dia phuong da giup cho muc song, thu nhap nguoi dan soc trang ngay mot hoan thien hon. Cong ty vien thong FPT Telecom da trien khai dich vu lap mang fpt soc trang (http://www.internetvietnam.net/2015/01/dang-ky-lap-dat-internet-fpt-tai-soc-trang.html) de phuc vu cho ba con. Khach hang lap dat mang internet FPT Soc Trang trong nam 2017 se duoc uu dai nhieu hon nhu tang balo, non bao hiem, dau thu HD android Box tivi neu dong truoc 6 thang - 12 thang cuoc internet hoac cuoc truyen hinh ma boc tham duoc phieu boc tham may man tu FPT telecom danh cho khach hang.

Khach hang khi dang ky mang FPT Soc trang co the lua chon mot trong cac goi cuoc internet FPT Soc Trang hap dan nhu sau.
cac goi cuoc lắp mạng fpt vĩnh châu (http://www.internetvietnam.net/2015/09/dang-ky-lap-mang-internet-fpt-thi-xa-vinh-chau.html), internet fpt Sóc Trăng co toc do tu 16 Mbps - 45 Mbps kem theo nhieu chuong trinh khuyen mai hap dan va qua tang cuc soc trong nam 2017.

II. Lap Mang Internet FPT Soc Trang.

Truyen hinh FPT HD la dich vu truyen hinh cap cua FPT chay tren ha tang Internet cap quang FPT bang thong rong.Truyen hinh cap FPT su dung cong nghe IPTV duoc giai ma boi HD BOX FPT cao cap ( FPT Play HD ). Truyen hinh FPT hien cung cap cho nguoi dung hon 180 kenh truyen hinh trong va ngoai nuoc dac sac, voi kho phim truyen HD khong lo hon 10.000 bo phim,kho the thao, kho giai tri phong phu giup nguoi dung co trai nghiem hoan toan moi ve dich vu truyen hinh internet cùng mạng internet fpt mỹ xuyên (http://www.internetvietnam.net/2015/08/dang-ky-lap-dat-internet-fpt-huyen-my-xuyen.html) cua FPT Telecom Sóc Trăng cung cap.

Doi voi khach hang co nhu cau lap cap quang fpt Soc Trang danh cho doanh nghiep khach hang co the lua chon cac goi cuoc internet toc do cao tu 45 Mbps den 80 Mbps dap ung cho 10 - 30 thiet bi may tinh, laptop, vien thong hoat dong lien tuc tai dia ban kem theo cac chuong trinh khuyen mai soc nhat hien nay tai Soc Trang.

De dang ky mang internet fpt soc Trang khach hang co the goi ve duong day nong 0971.620.836 de duoc tu van va lap dat nhanh chong.
Website Tham khảo: http://www.internetvietnam.net/ (http://www.internetvietnam.net/)

Gary Schlosberg
30 Jan 2015, 3:42 PM
I haven't heard of this nor could I find an existing report. Any chance you can recreate the behavior in a Fiddle?
https://fiddle.sencha.com/#home